Comissió de menjador

La Comissió de Menjador es una comissió mixta que depèn del Consell Escolar del Centre. Està formada per membres de l’AMPA, de la Direcció de l’escola i del Consell Escolar.

Es l’encarregada de gestionar el servei de menjador escolar i vetllar pel seu correcte funcionament.

Contacte: menjador@ampalatordera.cat